Palvelut


Koira-avusteinen työskentely

Koira-avusteinen työskentely soveltuu monenlaisiin sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Työskentelyssä työparin muodostaa koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyön täydennyskoulutuksen suorittanut sosiaalialan ammattilainen sekä tehtävään koulutettu koira, joka on lisäksi läpäissyt Koirat kasvatus- ja kuntoutus ry:n soveltuvuuskokeen. Meillä ohjaajan työparina toimii 3-vuotias Cavalier Tessu.

Koira-avusteinen työskentely voi tukea asiakasta hyvin monin eri tavoin. Koiran avulla voidaan vahvistaa ja tukea asiakkaan motivaatiota, opetella erilaisia taitoja tai vaikuttaa asiakkaan mielialaan ja vaikkapa lisätä liikuntaa ja vahvistaa motorisia taitoja. Koira toimii asiakkaan ja työntekijän vuorovaikutuksen välikappaleena ja voi nopeuttaa siten asiakassuhteen syntymistä ja vahvistaa sitä. Koira voi toimia tunteiden tulkkina tai mahdollistaa sellaisten asioiden kuvaamisen, jolle ei löydy sanoja.

Myös erityistä tukea tarvitsevat lapset, joilla on mm. neuropsykiatrisia haasteita tai tunnesäätelyn ja tunteiden tunnistamisen pulmia, voivat hyötyä koira-avusteisesta toiminnasta. Ratkaisukeskeinen työskentelytapa koira-avusteisia menetelmiä käyttäen lähestyy näitä haasteita myönteisestä näkökulmasta, asiakkaan voimavaroja etsien ja tulevaisuuteen suunnaten. Tehtävään koulutettu koira kohtaa asiakkaan aina iloisesti, se ei pohdi menneitä, työskentelee yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa ihmisen kanssa sekä kokeilee rohkeasti uusia asioita eikä pelkää epäonnistumista.


Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillinen tukihenkilötyö tarjoaa palveluja lastensuojelun tai sosiaalihuollon asiakkaina oleville lapsille tai nuorille. Palvelun sisältö on muokattavissa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Palvelun tavoitteena voi olla mm. arjen asioiden opettelu, sosiaalisten taitojen harjoittelu, koulunkäynnin tai opiskelun tukeminen, mielekkään tekemisen löytyminen tai vain turvallisen aikuisen tuki. Palvelussa hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä, luonnon hyvinvointivaikutuksia ja ratkaisukeskeistä työskentelyotetta.


Perhetyö

Perhetyö tarjoaa palveluja sosiaalihuollon asiakkaina oleville perheille. Palvelu viedään perheen kotiin ja sen sisältö sovitaan yksilöllisesti. Perhetyö voi olla tilapäistä tukea perheen äkillisessä tarpeessa tai pitkäkestoisempaa tukea perheen arjen haasteisiin. Palvelu voi sisältää mm. ohjausta ja neuvontaa, käytännön apua yhdessä tehden tai perheen yhteisiä toiminnallisia hetkiä.


Jälkihuolto

Jälkihuollon palvelu on ammatillista tukihenkilötyötä jälkihuoltoon oikeutetulle lapselle tai nuorelle. Palvelussa keskitytään lapsen tai nuoren kokonaisvaltaiseen tukemiseen sijoituksen päättyessä. Itsenäistyvän nuoren palvelussa keskitytään arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistamiseen.